Behandlungs-Zentrum
An der Weide:

Dr. Rasmussen, Dr. Oeßel, Dr. Ohlsen, Dr. Siegel,

An der Weide 41/42
28195 Bremen   

Tel. 0421 2784850

Behandlungs-Zentrum
Obernstraße:

Dr. Kuther, Dr. Heuser,

Dr. Plüquett

Obernstraße 80
28195 Bremen   

Tel. 0421 27848550